ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία συνδυαστικού τύπου χαρακτηρίζεται από την ανεξαρτησία των σταδίων σε σχέση με τα άλλα της διαδικασίας, με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στάδιο να εξελίσσεται βασιζόμενο σε κάποιες συνθήκες έναρξης, ανεξάρτητα από το προηγούμενο στάδιο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι η χειροκίνητη ενεργοποίηση οποιουδήποτε μηχανήματος, όπως π.χ. ενός γερανού έργων στο οποίο ο υπεύθυνος χειρισμού τοποθετεί τα υλικά δόμησης σε οποιοδήποτε σημείο του έργου. Οι κινήσεις του υπόκεινται στον συνδυασμό δράσεων του χειριστή που την ελέγχει, και όχι σε μία προκαθορισμένη διαδοχή. Η διαδικασία συνδυαστικού τύπου απεικονίζεται παρακάτω με την εναλλαγή των σταδίων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Για να δούμε πως προγραμματίζουμε μία διαδικάσια συνδυαστικού τύπου, θα δούμε το παρακάτω παράδειγμα: Θα πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο μιας πόρτας γκαράζ μέσω προγραμματιζόμενων ρομπότ.

Η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να ελεγχεί με ένα χειριστήριο. Η διαδικασία έχει ως εξής:

 •  Διαθέτουμε τρία κουμπιά: άνοδος, κάθοδος και παύση.
 • Για να κάνουμε την πόρτα να κατέβει είναι απαραίτητο να πατήσουμε το κουμπί καθόδου. Ο τερματικός διακόπτης Fc2 (τέλος της διαδρομής) σταματά την κάθοδο της πόρτας. Επίσης διαθέτουμε ένα φωτοκύτταρο Ft1 που σταματά την κάθοδο της πόρτας ως μέτρο ασφάλειας. Το φωτοκύτταρο λειτουργεί ως εξής: Μόλις το φωτοκύτταρο ανιχνεύσει κάποιο αντικείμενο, η πόρτα σταματά την καθόδική της κίνηση και ξεκινά να ανεβαίνει.
 • Για να κάνουμε την πόρτα να ανέβει αρκεί να πατήσουμε το κουμπί ανόδου. Το φωτοκύτταρο επίσης, προκαλεί άνοδο της πόρτας. Ο τερματικός διακόπτης Fc1 (τέλος της διαδρομής) σταματά την άνοδο. Άλλος τρόπος για να σταματήσουμε την άνοδο είναι μέσω του κουμπιού παύσης.
 • Μετά από κάθε παύση που δείξαμε, αρκεί να πατήσουμε το κουμπί ανόδου ή καθόδου ώστε η πόρτα να συνεχίσει να λειτουργεί.
 • Η πόρτα θα κινείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα στον οποίο θα αντιστρέφεται η φορά περιστροφής ανάλογα με την κάθοδο ή άνοδο της πόρτας. Για την αλλαγή φοράς περιστροφής του κινητήρα χρειαζόμαστε δύο επαφείς, έναν δεξιόστροφο και έναν αριστερόστροφο, έτσι ώστε να έχουμε τις δύο κινήσεις του κινητήρα.
 • Πρέπει να συμπεριλάβουμε στον αυτοματισμό μας το σήμα που αντιστοιχεί στο θερμικό ρελέ προστασίας του κινητήρα ή σε έναν μαγνητοθερμικό διακόπτη αποσύνδεσης. Στην περίπτωσή μας, επιλέγουμε για την προστασία του κινητήρα έναν μαγνητοθερμικό διακόπτη αποσύνδεσης.

Τα εξαρτήματα που αποτελούν το συστημά μας είναι τα εξής:

 • P1= πόρτα.
 • Μ1= κινητήρας πόρτας.
 • S1= κουμπί ανόδου.
 • S2= κουμπί καθόδου.
 • S0= κουμπί παύσης.
 • Fc1= τερματικός διακόπτης (τέλος διαδρομής) ανόδου πόρτας.
 • Fc2= τερματικός διακόπτης καθόδου πόρτας.
 • Ft1= φωτοκύτταρο ασφαλείας.
 • QF1= μαγνητοθερμικός διακόπτης αποσύνδεσης (αποζεύκτης).

Οι είσοδοι μας θα είναι οι εξής:

 • I0.0= S0.
 • I0.1= S1.
 • I0.2= S2.
 • I0.3= Fc1.
 • I0.4= Fc2.
 • I0.5= Ft1.
 • I0.6= QF1.

Οι έξοδοι μας θα είναι οι εξής:

 • Q0.1= KM1 (άνοδος).
 • Q0.2= KM2 (κάθοδος).

Θα δούμε αρχικά ποια ενέργεια ή ενέργειες μας επιτρέπουν να θέσουμε σε λειτουργία την άνοδο της πόρτας. Η πόρτα θα ενεργοποιηθεί με την ενεργοποίηση του μπουτόν ανόδου όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Μόλις αφήσουμε το κουμπί ανόδου, τότε I0.1= 0 οπότε η έξοδος Q0.1=0. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε μια ανατροφοδότηση, που θα διατηρεί το σήμα στην έξοδο όπως φαίνεται παρακάτω:

Ένας ακόμη τρόπος να ενεργοποιήσουμε την έξοδο Q0.1, είναι να ενεργοποιηθεί το φωτοκύτταρο ασφάλειας I0.5 το οποίο τοποθετείται παράλληλα με τις άλλες συνθήκες ανόδου. Έτσι όμως, όπως είναι τοποθετημένο, η πόρτα θ’ ανεβαίνει συνέχεια όταν ενεργοποιείται το φωτοκύτταρο.

Εμείς θέλουμε να ενεργοποιείται το φωτοκύτταρο όταν κατεβαίνει ή πόρτα (Q0.2). Επομένως το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Έχουμε ολοκληρώσει το τμήμα που αντιστοιχεί στις συνθήκες που προκαλούν την ενεργοποίηση της εξόδου Q0.1, δηλαδή την άνοδο της πόρτας. Τώρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες που προκαλούν το σταμάτημα της πόρτας. Αυτές είναι ο τερματικός διακόπτης (Fc1: I0.3) και το κουμπί παύσης Ι0.0. Οι συνθήκες παύσης θα τοποθετηθούν σε σειρά με την ομάδα συνθηκών ενεργοποίησης της εξόδου Q0.1.

Έχουμε ολοκληρώσει το τμήμα κίνησης ανόδου της πόρτας. Το επόμενο βήμα είναι να ασχοληθούμε με την κάθοδο της πόρτας.

Ακολουθούμε τα ίδια βήματα με την ενεργοποίηση της Q0.1. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν χρειαζόμαστε το φωτοκύτταρο, αφού μιλάμε για κάθοδο και όχι για άνοδο της πόρτας. Η κίνηση κλεισίματος της πόρτας σταματά όταν φτάσει στο τέλος της διαδρομής καθόδου (τερματικός διακόπτης FC2: I0.4) ή ενεργοποιώντας το κουμπί παύσης I0.0. Οι συνθήκες παύσης θα τοποθετηθούν σε σειρά με την ομάδα συνθηκών θέσης σε λειτουργία της εξόδου Q0.2. Επίσης μπορούμε να συμπεριλάβουμε την Q0.1, έτσι ώστε όταν ενεργοποιείται η Q0.1 να σταματά η Q0.2. Με αυτό το τρόπο έχουμε ολοκληρώσει το τμήμα της κίνησης καθόδου.

Έχουμε ολοκληρώσει τα δύο τμήματα ανόδου και καθόδου της πόρτας και το μόνο που μας μένει είναι να εισάγουμε την συνθήκη ασφάλειας που προκαλεί την παύση της λειτουργίας της πόρτας. Πρόκειται για το μαγνητοθερμικό διακόπτη αποσύνδεσης που μας επιτρέπει να προστατεύσουμε τον κινητήρα από πιθανή υπερφόρτιση. Η είσοδος είναι η I0.6: QF1, η οποία προγραμματίζεται σε σειρά με τις υπόλοιπες συνθήκες ενεργοποίησης. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα έχει ως εξής:

Απάντηση