ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Οι είσοδοι και οι έξοδοι μιας PLC έχουν κάποια διεύθυνση στη μνήμη του προγράμματος. Το τερματικό εισόδων που έχει ενσωματωμένο το ρομπότ αρχίζει με το byte εισόδων IB0. Για αυτό η πρώτη είσοδος είναι η I0.0.

Έτσι λοιπόν, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσουμε τίποτα από την πλευρά του χρήστη, οι μονάδες αντιστοιχίζονται ανάλογα σε διευθύνσεις και τοποθετούνται από τα αριστερά ξεκινώντας να μετράμε από το ρομπότ. Η ίδια λογική ακολουθείται και στην περίπτωση των εξόδων.

Κάθε μονάδα εισόδων/εξόδων θα πάρει όσα bytes μπορεί και θα τα απευθύνει σε μία διεύθυνση ξεκινώντας από το τελευταίο ελεύθερο byte.

Η διευθυνσιοδότηση των bytes εισόδου είναι ανεξάρτητη από αυτήν των bytes εξόδου.

Στην μνήμη παραμένουν κατειλημμένα τα 8 bits που αντιστοιχούν στο byte που αντιστοιχεί στη σειρά τοποθέτησης. Τα bits που δεν χρησιμοποιούνται χάνονται. Ας δούμε καλύτερα ένα παράδειγμα.

Έχουμε το ρομπότ S7-224.

Έχει ενσωματωμένες 14 DI (ψηφιακές εισόδους) και 10 DO (ψηφιακές εξόδους). Συνδέουμε μία μονάδα 4 ψηφιακών εισόδων και 4 ψηφιακών εξόδων.

Έπειτα θα του συνδέσουμε μία μονάδα 8 ψηφιακών εισόδων.

Οι είσοδοι:

Bytes εισόδων που χρησιμοποιούνται:

Byte 0: I0.0—I0.7 8 είσοδοι.

Byte 1: I1.0—I0.5 6 είσοδοι.

Για να εγκαταστήσουμε την πρώτη μονάδα:

Τελευταίο byte εισόδων που χρησιμοποιείται: byte 1 (IB1).

Πρώτο byte εισόδων διαθέσιμο: byte 2 (IB2).

Έτσι, η πρώτη μονάδα που έχει 4 εισόδους αντιστοιχίζεται ως εξής: Ι2.0 έως Ι2.3.

Για την εγκατάσταση της δεύτερης μονάδας:

Τελευταίο byte εισόδων που χρησιμοποιείται: byte 2 (IB2) οι είσοδοι Ι2.4 ως Ι2.7 χάνονται.

Πρώτο byte εισόδων διαθέσιμο: byte 3 (IB3).

Έτσι, η δεύτερη μονάδα που έχει 8 εισόδους αντιστοιχίζεται στις Ι3.0 ως Ι3.7.

Οι έξοδοι.

Bytes εξόδων που χρησιμοποιούνται:

Byte 0: Q0.0—Q0.7 8 έξοδοι.

Byte 1: Q1.0—Q1.1 2 έξοδοι.

Για να εγκαταστήσουμε την πρώτη μονάδα:

Τελευταίο byte εξόδων που χρησιμοποιείται: byte 1 (QB1).

Πρώτο byte εξόδων διαθέσιμο: byte 2 (QB2).

Έτσι, η πρώτη μονάδα που έχει 4 εξόδους αντιστοιχίζεται στις Q2.0 ως Q2.3.

Για την εγκατάσταση της δεύτερης μονάδας παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν έξοδοι.

Όλοι αυτή τη διαδικασία την κάνει αυτόματα το ρομπότ όταν συνδέουμε τις μονάδες, εμείς πρέπει μόνο να γνωρίζουμε τη διευθυνσιοδότηση.

Απάντηση