ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΝ

Για μετρήσουμε την ένταση σ’ ένα κύκλωμα τοποθετούμε τη συσκευή μέτρησης σε σειρά, δηλαδή παρεμβάλουμε τη συσκευή μέτρησης στο κύκλωμα. Ανάλογα με τον τύπο μέτρησης που θέλουμε να κάνουμε, τοποθετούμε το περιστρεφόμενο κομβίο σε συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα. Για την μέτρηση των εντάσεων εκτός από το πολύμετρο, χρησιμοποιούμε και την αμπεροτσιμπίδα.

ΜΕΓΚΕΡ.

Μέγκερ είναι μια συσκευή μέτρησης της αντίστασης. Είναι παρόμοια με το ωμόμετρο, αλλά έχει δυνατότητα μέτρησης πολύ μεγαλύτερων αντιστάσεων.

Αποτελείται από:

  • Έναν εσωτερικό συσσωρευτή, γενικά μπαταρίες.
  • Μια γνωστή αντίσταση σειράς.
  • Ένα γαλβανόμετρο.
  • Καλώδια μέσης τάσης.

Όταν η άγνωστη αντίσταση έχει μια τιμή ίση με το 0, η διεύλεση του ρεύματος μέσω του κυκλώματος είναι μέγιστη και η συσκευή θα δείξει την τιμή 0. Όταν η τιμή της άγνωστης αντίστασης είναι στο άπειρο, το κύκλωμα είναι σε βραχυκύκλωμα και το μέγκερ δείχνει τιμή στο άπειρο.

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη σύνδεση μέγκερ, όπου

  • VT: Γεννήτρια συνεχούς τάσης.
  • Ri: Εσωτερική αντίσταση της γεννητρίας.
  • Α: Όργανο ένδειξης (νανο-αμπερόμετρο).

Το μέγκερ, γενικά, χρησιμοποιείται στην ανίχνευση των βλαβών, όπως διαρροές προς τη γη, βαχυκυκλωμένους αγωγούς (συνέχεια) και μετρήσεις αντίστασης, που μπορεί να έχουν προκληθεί από δυσλειτουργίες σε ηλεκτρικές συσκευές.

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ.

Αυτός ο τύπος των στοιχείων, είναι κάποια ειδικά αμπερόμετρα, που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε την ένταση που κυκλοφορεί σε ένα κύκλωμα χωρίς να χρειάζεται να το ανοίξουμε και να το παρεμβάλουμε σε σειρά.

Βασίζεται στη έμμεση μέτρηση των μαγνητικών πεδίων που παράγει η κυκλοφορία του ρεύματος μέσω ενός αγωγού. Ο αγωγός περιβάλλεται από την τσιμπίδα και αυτή μετράει το ηλεκτρικό πεδίο που παράγει ο αγωγός, το συνδέει με το ρεύμα και μας δίνει την τιμή μέτρησης.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα αυτού του στοιχείου είναι ότι δεν χρειάζεται να παρέμβουμε στο κύκλωμα για να μετρήσουμε την ένταση και ότι είναι από τα πιο ασφαλή στοιχεία για τον χειριστή, δεδομένου ότι δεν χρειάζεται καμία άμεση επαφή με τον αγωγό.

Η κυριότερη δυνατότητα που μας δίνει η αμπερομπιτσίδα, όσον αφορά στην ανίχνευση των βλαβών, είναι η ανίχνευση υπερκαταναλώσεων, ένδειξη ότι οι ηλεκτρικές μηχανές αρχίζουν να φθείρονται.

Απάντηση