ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία στον αυτοματισμό εννοούμε τους διακόπτες επαφής ή αλλιώς επαφείς. Τα στοιχεία αυτά συνδυάζουν μια μηχανική κίνηση με μια ηλεκτρική. Η μηχανική κίνηση αποτελείται από τις επαφές και τα ελατήρια επαναφοράς, ενώ η ηλεκτρική από το πηνίο της ενεργοποίησης του διακόπτη. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι διακόπτες επαφείς, θερμικά ρελέ, μαγνητικοί διακόπτες ή στοιχεία χειρισμού όπως εμβυσματώσιμα ρελέ και θάλαμοι επαφών.

Οι βλάβες σε αυτά τα στοιχεία μπορούν να συμβούν στα εξής σημεία:

  • Οι επαφείς.
  • Το πηνίο.
  • Το ελατήριο επαναφοράς.

Για να εξετάσουμε αν οι επαφείς είναι σε καλή κατάσταση θα χρησιμοποιήσουμε ένα πολύμετρο ή ένα μέγκερ για να μετρήσουμε την αντίσταση. Στην περίπτωση που ο επαφέας παρουσιάσει χαμηλή αντίσταση, αυτό σημαίνει ότι η επαφή λειτουργεί κανονικά.

Στην παρακάτω εικόνα εξετάζουμε μια ανοικτή επαφή ενός διακόπτη (επαφέας). Στην αριστερή εικόνα διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει συνέχεια μεταξύ των άκρων μιας ανενεργούς κανονικώς ανοικτής επαφής, αφού η τιμή της αντίστασης που παίρνουμε είναι στο άπειρο. Στην δεξιά εικόνα και αφού κινήσουμε μηχανικά τον διακόπτη, παρατηρούμε ότι μας δείχνει μια αντίσταση κοντά στο μηδέν και επισης ακούγεται το ηχητικό σύστημα προειδοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι η επαφή παρουσιάζει συνέχεια και επομένως λειτουργεί κανονικά. Αντιθέτως, έαν η επαφή παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση θα πρέπει ο επαφέας να αντικατασταθεί.

Για να εξετάσουμε αν το πηνίο είναι σε καλή κατάσταση υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση η φθορά του πηνίου εντοπίζεται μεσώ πολυμέτρου όπου παίρνουμε μια υψηλή αντίσταση η οποία κάνει του διακόπτες να μην κλείνουν καλά, και έτσι δημιουργούνται ηλεκτρικά τόξα που τελικά κάνουν τις επαφές να καίγονται.

Στην δεύτερη περίπτωση, η βλάβη φαίνεται πιο εύκολα, απλά ο διακόπτης δεν υπακούει στην εντολή. Αυτό οφείλεται στο ότι το πηνιό είναι κομμένο και δεν ικανοποιεί τον ρόλο του ηλεκτρομαγνήτη.

Τέλος, όσον αφορά το ελατήριο επαναφοράς πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση, αλλιώς ο διακόπτης δεν θα ανοίγει τις επαφές, διατηρώντας την ηλεκτρική γραμμή πάντα σε τροφοδοσία. Ο εντοπισμός είναι απλός, αφού ακόμα και αν τεθεί εκτος λειτουργίας, ο διακόπτης συνεχίζει να επιτρέπει τη ροή του ρεύματος.

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΡΕΛΕ.

Οι βλάβες στα θερμικά ρελέ έχουν συνήθως μηχανική προέλευση και παρουσιάζονται στις διμεταλλικές πλάκες που προκαλούν την κράτηση του ρελέ χωρίς να έχει προλάβει να περάσει ρεύμα ίσο με το ρεύμα ρύθμισης.

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ.

Οι μαγνητικοί διακόπτες, χρησιμεύουν και ως ασφάλειες. Για να εξετάσουμε την κατάσταση ενός μαγνητικού διακόπτη, χρησιμοποιούμε ένα πολύμετρο με το οποίο μετράμε την συνέχεια μεταξύ των επαφών της ίδιας φάσης. Στην παρακάτω εικόνα με το διακόπτη εκτός λειτουργίας παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει συνέχεια μεταξύ των άκρων μιας επαφής, αφού η τιμή της αντίστασης είναι στο άπειρο.

Στην επόμενη εικόνα και με τον διακόπτη σε λειτουργία, η αντίσταση που παίρνουμε είναι απειροελάχιστη και επομένως θα ακουστεί η ηχητική προειδοποίηση. Από τα παραπάνω συμπαιρένουμε ότι ο διακόπτης λειτουργεί σωστά.

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΜΒΥΣΜΑΤΩΣΙΜΑ ΡΕΛΕ.

Τα εμβυσματώσιμα ρελέ είναι στοιχεία χειρισμού, μετέχουν δηλαδή στο κύκλωμα χειρισμού. Για να εξετάσουμε τη σωστή λειτουργία του ρελέ χρησιμοποιούμε δύο μεθόδους. Η μία μέθοδος είναι να μετρήσουμε τη συνέχεια του πηνίου και η άλλη μέθοδος είναι να μετρήσουμε την συνέχεια μεταξύ των επαφών του ρελέ της ίδιας φάσης.

Στην παρακάτω εικόνα μετρώντας με το πολύμετρο τη συνέχεια του πηνίου, η αντίσταση που παίρνουμε είναι στο άπειρο, αφού ο διακόπτης είναι εκτός λειτουργίας. Με το διακόπτη σε λειτουργία η αντίσταση που θα πάρουμε θα είναι απειροελάχιστη. Επομένως η κατάσταση του πηνίου είναι σωστή.

Η δεύτερη μέθοδος είναι να ελέγξουμε την συνέχεια μεταξύ των επαφών του ρελέ της ίδιας φάσης. Με τον διακόπτη εκτός λειτουργίας η αντίσταση που παίρνουμε είναι στο άπειρο. Θέτοντας τον διακόπτη σε λειτουργία η αντίσταση που θα πάρουμε θα είναι απειροελάχιστη. Αυτό σημαίνει ότι οι επαφείς λειτουργούν κανονικά.

Απάντηση